Ochrana osobních údajů ve společnosti In creative s.r.o.

Jste naším klientem? Přečtěte si, jaké osobní údaje zpracováváme z důvodu plnění v rámci našeho smluvního vztahu.

Společnost In creative s.r.o., sídlem Bratislavská 918/22, Zábrdovice (Brno-střed), 602 00 Brno, zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 84537, IČO: 033 56 612, jako správce osobních údajů uchovává následující osobní údaje svých klientů:

1. jméno, příjmení jednající osoby;

2. případně název společnosti;

3. IČ, DIČ;

4. adresu;

5. telefonní číslo;

6. číslo bankovního účtu

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „Nařízení“), a to za účelem poskytnutí plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy, plnění povinností vyplývajících z daňových a účetních právních předpisů a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran.

Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

Výše uvedené zpracování je umožněno na základě

 • čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro splnění smlouvy;

 • čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení – zpracování nezbytné pro splnění právních povinností, které se na správce nevztahují;

 • čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce.

 1. Na e-mailovou adresu vám budou v případě uzavření smlouvy o poskytování služeb zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného plnění a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem společností zpracovávána po dobu 3 let od uzavření smluvního vztahu.

 2. Společnost In creative s.r.o. prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují zpracovatelé nebo třetí strany, kterými jsou

  1. poskytovatel softwaru Google Drive;

  2. poskytovatel interního systému Bitrix24;

  3. poskytovatel účetního softwaru Pohoda;

  4. případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

 3. Podle Nařízení máte právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně požadovat omezení zpracování,

 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,

 • na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,

 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,

 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pro klienty zpracováváme osobní údaje jejich klientů a zákazníků. Jste-li zákazník nebo klient našeho klienta, vaše osobní údaje zpracováváme na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, kterou máme s naším klientem uzavřenou, která zajišťuje, že s vašimi osobními údaji bude řádně nakládáno. 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletterů 

Souhlas udělujete společnosti

In creative s.r.o., se sídlem Křenová 69, Trnitá (Brno-střed), 602 00 Brno, IČ: 03356612

Zpracováváme tyto osobní údaje ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“)

 • e-mail

 • jméno

Proč tyto osobní údaje zpracováváme a jak dlouho

Váš e-mail použijeme pouze za účelem zasílání novinek ze světa online marketingu formou newsletteru. Nebojte, nespamujeme. Uslyšíte o nás 2x do měsíce. A za 3 roky se Vás na Váš souhlas zeptáme znovu. Když nám pak svůj další zájem nepotvrdíte, Vaši adresu prostě vymažeme.

Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na e-mailovou adresu hello@increative.cz nebo kliknutím na označené políčko na konci každého newsletteru.

Jaké používáme zpracovatele ke zpracování osobních údajů

 • e-mailingový nástroj Ecomail

 • poskytovatel webových stránek

 • poskytovatel hostingových služeb

Vezměte, prosím, na vědomí, že podle nařízení máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,

 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

 • na přenositelnost údajů,

 • v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Souhlas uchazeče se zpracováním osobních údajů

Já, výše uvedený v kontaktním formuláři, jako uchazeč o pracovní či jinou pozici u společnosti In creative s.r.o., se sídlem Křenová 524/69, Trnitá, 602 00 Brno, IČO: 03356612, registrovaná u Krajského soudu v Brně, sp.zn. C 84537 (dále jen „Správce“),

uděluji tímto

SOUHLAS,

aby Správce v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „Nařízení“), zpracovával mé osobní údaje v rozsahu, za účely a podmínek uvedenými níže: 

 • uchovával mé osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, titul, telefonní číslo, emailová adresa, kontaktní adresa, stupeň vzdělání, předchozí praxe, odborné znalosti a další dobrovolně poskytnuté údaje, příp. informace o průběhu výběrového řízení,

 • pro tyto účely: uchovávání shora osobních údajů včetně dokumentů tyto údaje obsahující (např. životopis) k posouzení vhodnosti uchazeče na pracovní pozici u Správce a kontaktování uchazeče Správcem za účelem zjištění zájmu o takovou pozici a sjednání pohovoru. 

Právním titulem pro zpracování: souhlas subjektu údajů.

Doba uchovávání osobních údajů: 1 rok ode dne udělení souhlasu.

Tento souhlas je dobrovolný, jeho neudělení či případné odvolání nebude nijak sankcionováno. Uchazeč může kdykoliv kontaktovat Správce v případě zájmu o jinou pracovní či obdobnou pozici. Souhlas se zpracováním osobních údajů dle tohoto prohlášení lze vzít kdykoliv zpět (odvolat jej), a to buď písemně zasláním odvolání souhlasu na adresu sídla Správce, osobně v sídle Správce anebo elektronicky prostřednictvím e-mailu na adresu hr@increative.cz. 

Se zpracováním osobních údajů nám pomáhají tito zpracovatelé - poskytovatelé webových stránek a hostingových služeb / poskytovatel cloudových služeb  Vaše osobní údaje nepředáváme žádným třetím osobám.

Prohlašuji, že jsem byl/a poučen/a o tom, že v souvislosti se zpracováním osobních údajů mám zejména následující práva: (i) právo na informace o prováděném zpracování, (ii) právo na přístup ke zpracovávaným osobním údajům, (iii) právo na opravu či na výmaz osobních údajů, (iv) právo na omezení zpracování osobních údajů, (v) právo na přenositelnost osobních údajů a (vi) právo podat proti Správci stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha; email: posta@uoou.cz) nebo se obrátit na soud.

 

Naše kompetence