Pravidla a podmínky soutěže

 1. Soutěže se mohou na Facebooku účastnit pouze oprávnění zástupci firem/podniků, které mají zájem o fotografování interiéru.
 2. Za každou firmu/podnik bude do soutěže uznán pouze jeden, a to první účastník, pokud se jich soutěže zúčastní více.
 3. Platného soutěžního tipu dosáhne účastník tak, že pod soutěžní příspěvek na Facebooku uvede svůj tip k položené otázce a zároveň bude příspěvek se soutěžní otázkou sdílet na své zdi.
 4. Platné tipy budou po ukončení kalendářního měsíce seřazeny, pořadí bude sestaveno dle přesnosti tipu. Pokud dva nebo více účastníků uvedou stejnou odpověď, bude jako druhý klíč pořadí užito datum podání odpovědi – dřívější podání bude v pořadí výše.
 5. Výherci soutěže budou zveřejněni na Facebooku 10.ledna, také budou kontaktováni formou „zprávy” na Facebooku.
 6. Firma/podnik, který účastník do soutěže přihlásí, musí splňovat podmínky pro focení a publikování v síti Google, kompletní podmínky jsou k dipozici zde: https://www.google.com/streetview/privacy/
 7. Focením firmy/podniku se rozumí vyhotovení panoramatických snímků Street View metodou, kterou Google vyžaduje pro zveřejnění v Google mapách. Pořadatel soutěže disponuje technikou pro tento druh focení a má dostatečné zkušenosti v dodávání této služby.
 8. Rozsah fotografování je stanoven na 10 virtuálních bodů, které budou tvořit plynulou prohlídku firmy/podniku, případně mohou být rozděleny do několika virtuálních pater, která mohou mít minimálně 3 body každé. Příklad užití bodů: 4 body vstup do penzionu + recepce, 3 body restaurace, 3 body ukázkový pokoj.
 9. Pokud výherce projeví zájem o rozsáhlejší focení, má možnost si dokoupit další virtuální body, za každý bod nad 10 výherních bude účtováno 450 Kč + DPH.
 10. V rámci výhry pořadatel soutěže na vlastní náklady zajistí 1x dopravu fotografa na místo focení. Pro případy, kdy si výherce vyžádá rozložení focení na 2 a více termínů, bude za každý jednotlivý výjezd mimo ten první účtováno dopravné. Startovací destinace pro výpočet dopravného jsou Praha, Brno, Ostrava.
 11. Pro úspěšné zveřejnění virtuální prohlídky firmy/podniku do Google map vyžaduje společnost Google, aby tento objekt měl svou značku v mapě, tzv. „Firemní zápis”. Pořadatel soutěže využije pro publikování firemní zápis firmy, který výherce potvrdí jako správný. Pořadatel může v případě potřeby firemní zápis pro výherce vytvořit za poplatek dle dohody.

Všeobecné podmínky

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Veškeré nepřevzaté výhry propadají organizátorovi soutěže. Organizátor nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění než uvedená v těchto pravidlech soutěže. Reklamace výher je vyloučena. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo rozhodnout o pravosti a platnosti všech údajů. Účastníci porušující nebo obcházející tato pravidla mohou být ze soutěže kdykoliv vyřazeni nebo jim může být odmítnuto právo na výhru či její uplatnění. Organizátor soutěže je oprávněn bez náhrady v odůvodněných případech pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž pozastavit, odvolat anebo zrušit. Účastí v soutěži projevuje každý účastník soutěže svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že organizátor soutěže je oprávněn bezplatně uveřejnit jména výherců ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech organizátora po dobu jednoho měsíce od ukončení této soutěže. Uvedený souhlas se uděluje dobrovolně a bez nároku na jakoukoliv finanční odměnu.