PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů ve společnosti In creative s.r.o.

Jste naším klientem?

Přečtěte si, jaké osobní údaje zpracováváme z důvodu plnění v rámci našeho smluvního vztahu.

 1. Společnost In creative s.r.o., sídlem Křenová 493/73, 602 Brno – Trnitá, zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 84537, IČO: 033 56 612, jako správce osobních údajů uchovává následující osobní údaje svých klientů:
  1. Jméno, příjmení jednající osoby;
  2. Případně název společnosti;
  3. IČ, DIČ;
  4. Adresu;
  5. Telefonní číslo;
  6. Číslo bankovního účtu

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), a to za účelem poskytnutí plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran.

Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

Výše uvedené zpracování je umožněno na základě

 • čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro splnění smlouvy;
 • čl. 6 ods.t 1 písm. f) Nařízení – zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce.
 1. Na emailovou adresu vám budou v případě uzavření smlouvy o poskytování služeb zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného plnění a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. Emailová adresa bude za tímto účelem společností zpracovávána po dobu 3 let od uzavření smluvního vztahu.
    
 2. Společnost In creative s.r.o. prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují zpracovatelé nebo třetí strany, kterými jsou
  1. Poskytovatel softwaru Google Drive;
  2. Poskytovatel interního systému Bitrix24;
  3. Poskytovatel účetního softwaru Pohoda;
  4. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
    
 3. Podle Nařízení máte právo:
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů - pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
 • na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pro klienty zpracováváme osobní údaje jejich klientů a zákazníků. Jste-li zákazník nebo klient našeho klienta, Vaše osobní údaje zpracováváme na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, kterou máme s naším klientem uzavřenou, která zajišťuje, že s Vašimi osobními údaji bude řádně nakládáno.